ÚVOD

Slovo úvodem

Jako SVI LF UK a FN-LK Plzeň nabízíme uživatelům knihovní fond čítající přes 100 000 knihovních jednotek. V dnešní, převážně již elektronické, době není nutné mít primárně co nejvíce titulů tzv. na skladě, ale většina zvláště časopisecké produkce již existuje pouze ve virtuálním prostředí internetu.


DOSTUPNÉ KATALOGY / VYHLEDÁVAČE
lístkový (rok 1975 a dřívější)
elektronický - systém Alma (od roku 1994 vše, retrospektiva do roku 1974) 
vyhledávač UKAŽ (prohledáte knihovní katalog, digitální repozitář a databáze na UK) 
DSpace - repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy
Kramerius - zdigitalizované kolekce na Univerzitě Karlově
CASLIN - souborný katalog ČR
evropské národní knihovny a jejich katalogy

Vybrané poskytované služby

Mezi nejvíce využívané služby, které naše pracoviště nabízí, se řadí např. meziknihovní výpůjční služba (MVS), reprografické služby, rešeršní služby a služby výpůjčního protokolu. Z dostupných databází pak máte možnost využívat: Web of Science, ScienceDirect, Scopus, OvidSP (Medline, Journals@Ovid Full Text, Evidence Based Medicine, Cochrane), Ebook Central atd. Přístup je umožněn v závislosti na rozsahu konkrétní licence a dané počítačové síti (LF/FN).

Knihovní řády, osvědčení, provozní a výpůjční řád knihovny

Podle zákona č. 257/2001 Sb. (tzv. knihovní zákon) a následné (novelizace z července 2006) jsme registrováni u Ministerstva kultury ČR. Registrováni jsme 2x, jednou jako specializovaná knihovna (§13 knihovního zákona) po linii fakulty s osvědčením o registraci SVI LF UK Plzeň (sigla PND001) a podruhé také jako specializovaná knihovna (§13 knihovního zákona) po linii fakultní nemocnice s osvědčením o registraci LK FN Plzeň (sigla PNE202).

S platností od 15. 5. 2022 existuje nová podoba Knihovního řádu Univerzity Karlovy, která je zároveň opatřením rektora č. 19/2022.

S účinností od 1. 12. 2014 začalo platit nové opatření rektora ohledně tzv. svobodného přístupu k informacím.

Meziknihovní výpůjční / reprografická služba (MVS / MRS)

Zrovna tak jako my žádáme o poskytnutí meziknihovní vypůjční / reprografické služby (pod siglou PND001 pro fakultu, jako PNE202 pro nemocnici), tak i vy máte možnost si u nás on-line objednat např. kopii článku z časopisu apod.

žádost o MVS / MRS

Periodika

Zajímavé odkazy